روترهای LAN  و WAN با هم تفاوت دارند. هر دو درگاه اترنت و جز استاندارد های شبکه کابلی هستندو از یک استاندارد استفاده  میکنند ولی درگاه WAN معمولا با رنگ زرد و درگاه LAN  بار نگ سفید نمایش داده میشود آیا دلیل ان را میدانید؟

هر دو درگاه RJ45 هستند و میدانیم که درگاه LAN برای اتصال دستگاه های دیگربه روتر بی سیم ازطریق کابل شبکه ودرگاه WANبرای اتصال مودم به روتربی سیم است.اماتفاوت و تمایزآن‎ها درچیست ؟               LAN  مخفف  LOCAL AREA NETWORK و به معنی شبکه های محلی است  و WAN مخفف WIDW AREA NETWORKبه معنی شبکه های گسترده است.بسیاری از افرادWAN را مساوی با اینترنت میگیرندولی باید دقت کرد که با WLAN اشتباه گرفته نشود.WLAN مخفف WIRELESS LOCAL AREA NETWORK   و به منظور شبکه های محلی بی سیم است

LAN

به تمام کامپیوترهایی که در یک مکان مشخص و یکسان کنار یکدیگر بهم متصل شده باشندشبکه محلی یا LAN میگویند.اگرکامپیوترهای درون یک اداره یا ساختمان یا کابل اترنت  به یکدیگر متصل شده باشندیک شبکه LAN ایجادمیکنند.نکته مهم  این است که همگی این کامپیوترهااز طریق یک کابل به هم وصل شده اند..سرعت انتقال اطلاعات دراین شبکه بسیار بالاست چون فاصله کامپیوترهاازهم کم است وهمه  در یک محل قراردارند.

بیشتربخوانید:نکات اساسی و مهم درمورد امنیت وای فای

WAN

 

این شبکه بسیار وسیع است ومنطقه بزرگی مثل یک شهریا کشورپوشش میدهد.WAN را میتوان بااینترنت یکسان در نظرگرفت.در WAN از طریق کابل های خارجی مانند فیبر نوری یا کابل تلفن کامپیوترها باهم ارتباط دارند.وکنترل کابل ها برعهده شرکت ثانی است . شبکه  WAN میتواند چندمالک یا مراکزمدیریت داشته باشدو سرعت تبادل اطلاعات از شبکهLAN  پایین تراست.تعداد فناوری هایی که میتوان روی شبکهWAN برای انتقال ومسیریابی پیکربندی کرد ازشبکه LAN  بیشتراست.

WIRELESS ROUTER

در روترهای بی سیم اینترنت را با واژه WAN مطرح میکنیم .همیشه چنددرگاه LANدریک روتر وجوددارد.تاامکان ارتباط به کامپیوترازطریق کابل شبکه ایجادشود.در روترهای بی سیم یک درگاهWAN وجودداردکه ممکن است با کلمه INTERNET هم مشخص شده باشد.اینترنت از طریق درگاه WANوارد روترشده و بادرگاه LAN توزیع میشود.مهم ترین تفاوت این دو درگاه همینجاست.ممکن است روتر بدون درگاه WANندیده باشید امادربازار روترهایی فقط با درگاه LANوجوددارند که برای اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه درون سازمانی استفاده میشود و به اینترنت وصل نمیشوند.

بیشتربخوانید:5عامل مهم کندی وای فای

WLAN

WAN را باWLAN اشتباه نگیرید این دو یکسان نیستند.LAN  مبتنی برارتباطات بی سیم یا وای فای است .درWLANکامپیوترهای دریک محل ونزدیک بهم ازطریق وای فای بهم وصل میشوند.اینترنت نیز ازطریق وای فای به اشتراک گذاشته میشود.همه روترهای بی سیم ازپیکربندی یکWLAN پشتیبانی میکنندو اجازه میدهددستگاه ها باکابل اترنت بهم وصل شوند

دیدگاهتان را بنویسید