021-66972131

یکپارچه سازی اطلاعات و ارتباطات


یکپارچه سازی اطلاعات و ارتباطات

 ارائه راهکار های مدیریت یکپارچه شبکه * ارتباطات سازمانی با فنآوری نوین * برقراری ارتیاط مستمر و پایدار بین دفاتر، شعب و کارخانه * طراحی و پیکربندی پست سازمانی