امنیت اطلاعات
امنیت شبکه

سیستم امنیت اطلاعات سازمانی

امروزه بزرگترین تهدید برای شرکت ها و سازمان ها دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سیستم ها ی درون سازمانی است. برای جلوگیری از این این دسترسی ها توسط عوامل خارجی و داخلی، سازمان هامجبور به استانداردسازی امنیت سازمان خود  می باشند.  ایجاد سیاستهای کنترلی و همچنین ایجاد رویه افزایش امنیت اطلاعات ، واستفاده ...
فضای مجازی ایمن
اخبار

هشدارهایی برای امنیت مجازی

برای شما هم پیش امده که ناگهان متوجه بشوید که اطلاعات شخصیتان ازدسترس شما خارج شده وموردسواستفاده باج گیرهای اینترنتی قرارگرفته است  و ...

ناوبری پست ها