امنیت اطلاعات
امنیت شبکه

سیستم امنیت اطلاعات سازمانی

امروزه بزرگترین تهدید برای شرکت ها و سازمان ها دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سیستم ها ی درون سازمانی است. برای جلوگیری از این این دسترسی ها توسط عوامل خارجی و داخلی، سازمان هامجبور به استانداردسازی امنیت سازمان خود  می باشند.  ایجاد سیاستهای کنترلی و همچنین ایجاد رویه افزایش امنیت اطلاعات ، واستفاده ...
زیرساخت شبکه
زیرساخت شبکه

مقدمه ای بر TCP/IP

TCP/IPیکی از مهم‌ترین پروتکل‌های استفاده‌شده در شبکه‌های کامپیوتری است . اینترنت به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه موجود، از این پروتکل  برای ایجاد ارتباط دستگاه‌های متفاوت ...

ناوبری پست ها