امنیت اطلاعات ومبانی آن

ازانواع شبکه ها چه میدانید؟ کامپیوترها درهمه ابعاد زندگی ما انسان ها نقش دارند. با رشد استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه های کامپیوتری و اینترنت ، کامپیوترها و کاربران  دستخوش  تغییرات اساسی زیادی شده اند. درباره امنیت شبکه بیشتر بدانیم. کاربران  کامپیوترهابرای استفاده از دستاوردها و مزایای فن اوری اطلاعات و ارتباطات […]