شبکه های حسگر

شبکه حسگریا کارانداز شبکه ای است از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است . در هر گره تعدادی حسگر  وجود دارد. این شبکه با محیط فیزیکی تعامل تنگاتنگی دارد این حسگرها اطلاعات را از محیط گرفته و از طریق حسگر ها واکنش نشان می دهد. ارتباط بین گره ها بصورت بی سیم است. هرگره […]