ازانواع شبکه ها چه میدانید؟

یک شبکه کامپیوتری از اتصال دو و یا چندکامپیوتر ایجاد میشود. شبکه های کامپیوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازی می گردند. شبکه های Local-Area Networks)  LAN ) و Wide-Area Networks)WAN ) دو نمونه متداول هستند.در شبکه های  LAN ، کامپیوترهای موجود در یک ناحیه محدود جغرافیائی  منزل و یا محیط کار به یکدیگر متصل می شوند. در شبکه […]