راهبرهای اساسی طراحی شبکه (بخش ۲)

ازانواع شبکه ها چه میدانید؟ انتخاب پروتکل برای شبکه ، متداولترین پروتکل  در شبکه های کامپیوتری  TCP/IP  است. به طورمثال در سیستم عامل شبکه ای  ” نت ور ” ، از پروتکل  IPX/SPX استفاده می شود. در نسخه های جدید سیستم عامل “نت ور”  ( نسخه های پنج به بعد ) ،  از پروتکل TCP/IP استفاده خواهدشد. […]