آشنایی با مفاهیم توپولوژی شبکه

انتخاب یک توپولوژی خاص ارتباط  مستقیم  با محیط انتقال و روش های استفاده از خط دارد. نوع توپولوژی انتخابی بر جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، و به طور مستقیم بر نوع محیط انتقال و روش های استفاده از خط موثر است و با آن ارتباط مستقیم دارد . به علت تاثیر مستقیم توپولوژی انتخابی […]