دراهبرهای اساسی طراحی شبکه (بخش ۱)

درچندسال گذشته استفاده از شبکه های کامپیوتری در سازمان ها و موسسات رشد  چندین  برابری داشته است هر شبکه کامپیوتری کامپیوتری با توجه به سیاست اهداف ان سازمان، طراحی و پیاده میشود. شبکه ها ی کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان ایجاد می‌کنند. واضح است در صورتی […]