از امنیت شبکه چه میدانید؟

ا گسترش وابستگی‌های نظام های شغلی به زیر ساخت های مبتنی بر انفورماتیک ، امنیت شبکه یکی از پیشگیری های پر اهمیت، مقوله امنیت اطلاعات است. چون که وجود اشکال در پایه های امنیتی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند خسارات غیرقابل جبرانی را به سازمان ها و شرکت ها وارد کند. با توجه به اینکه مساله  امنیت یکی […]