روزهای کاملا کرونایی ایران

با گذشت 2 سال از ورد مهمان ناخوشایندی بنام ویروس کرونا به جهان مردم هر روز درگیری بیشتری با این بیماری پیدا می کنند.