راهبرهای اساسی طراحی شبکه (بخش 2)

ازانواع شبکه ها چه میدانید؟ انتخاب پروتکل برای شبکه ، متداولترين پروتکل  در شبکه های کامپيوتری  TCP/IP  است. به طورمثال در سيستم عامل شبکه ای  ” نت ور ” ، از پروتکل  IPX/SPX استفاده می شود. در نسخه های جديد سيستم عامل “نت ور”  ( نسخه های پنج به بعد ) ،  از پروتکل TCP/IP استفاده خواهدشد. […]