راهبرهای اساسی طراحی شبکه (بخش 2)

ازانواع شبکه ها چه میدانید؟ انتخاب پروتکل برای شبکه ، متداولترين پروتکل  در شبکه های کامپيوتری  TCP/IP  است. به طورمثال در سيستم عامل شبکه ای  ” نت ور ” ، از پروتکل  IPX/SPX استفاده می شود. در نسخه های جديد سيستم عامل “نت ور”  ( نسخه های پنج به بعد ) ،  از پروتکل TCP/IP استفاده خواهدشد. […]

دراهبرهای اساسی طراحی شبکه (بخش 1)

درچندسال گذشته استفاده از شبکه های کامپيوتری در سازمان ها و موسسات رشد  چندین  برابری داشته است هر شبکه کامپيوتری کامپیوتری با توجه به سياست اهداف ان سازمان، طراحی و پياده میشود. شبکه ها ی کامپيوتری زيرساخت لازم برای استفاده از منابع فيزيکی و منطقی را در يک سازمان ایجاد می‌کنند. واضح است در صورتی […]