قرارداد پشتیبانی شبکه

قرارداد پشتیبانی شبکه

همان طور که می دانید پشتیبانی شبکه جزء خدمات مهم درون سازمانی جهت نگهداری شبکه برای حفظ پایداری شبکه و عملکرد مناسب آن است. با توجه به نیاز امروز  سازمان‌ها به پشتیبانی شبکه‌، نیاز است تا نسبت به برخی دیتاها و جزئیات آگاهی داشته باشیم ؛ به همین دلیل قصد داریم تا نمونه قرارداد خدمات پشتیبانی شبکه‌ را در اختیار شما مدیران و کارشناسان شبکه و مدیرانی که میخواهند نسبت به خدماتی که توسط یک شرکت پشتیبانی شبکه به آن ها ارائه می شود آگاهی داشته باشند، قرار دهیم.

قرارداد پشتیبانی شبکه

در یک قرارداد پشتیبانی شبکه باید شرایط قرارداد و انتظاراتی که طرفین از یکدیگر دارند، به طور صریح و واضح درج شود تا در آینده هیچکدام از طرفین نتوانند از زیر مسئولیتی که پذیرفته‌اند، شانه خالی کنند. گفتنی است این نمونه قرارداد خام بوده و شما می‌توانید پس از دانلود رایگان، اقدام به تغییر بندها و تبصره‌های آن بر اساس شرایط پروژه خود مانند نوع قرارداد، مدت زمان اجرا و همچنین هزینه‌های پشتیبانی کنید.

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه

قرارداد شبکه

در اینجا به بررسی متن نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه می پردازیم.

نکته : نمونه قراردادی که در اینجا قرار گرفته به عنوان قرارداد پشتیبانی، نگهداری و امنیت شبکه ICT می باشد.

ماده اول قرارداد: مشخصات طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ …………….. فی‌مابین ﺷﺮﮐﺖ …………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ …………….. به آدرس: …………………………………….. ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ……………..ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد “ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد از ﯾﮏ ﻃﺮف و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ شرکت پشتیبانی شبکه ﭘﺎرﻣﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ…………….. ﺑﻪ آدرس: ……………………………………..              ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس: ……………..ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد “ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر“ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎد آن ﻣﯽ‌داﻧﻨﺪ.

 

ماده دوم: موضوع قرارداد

ﻧﮕﻬﺪاري، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ICT، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ، ﺳﺮورﻫﺎ و وﯾﭗ و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ …………….. ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﻨﯽ.

 

ماده سوم: مدت قرارداد

از ﺗﺎرﯾﺦ…………….. ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ …………….. ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى ﻣﺪت و زﻣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﮑﺘﻮب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺠﺪدا ﻗﺮارداد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

برای مدت مندرج در ماده سوم خالص ماهانه مبلغ …………….. ریال در نظر گرفته شده است.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه و ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣا و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ تعهدات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد قرارداد توسط کارفرما به حساب اعلام شده از سوی پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

 

ماده ششم: تعهدات پیمانکار

1-6 ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده دو را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

2-6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ.

ﺗﺒﺼﺮه اول:  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮد اﺳﺖ.

3-6 ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﮐﻼ و ﯾﺎ ﺟﺰا ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را واگذار نماید.

4-6 مدت حضور کارشناس پروژه در محل کارفرما شش ساعت در هفته می‌باشد که روزهای دو شنبه و سه شنبه خواهد بود اما در صورت نیاز به حضور پیمانکار در سایر روز های هفته به دستور کارفرما، موظف به حضور است و یا در صورت عدم نیاز به حضور پیمانکار به تشخیص کارفرما در روزهای تعیینی، میزان ساعت کاری حضوری به پشتیبانی غیر حضوری اضافه می‌گردد.

5-6 ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري.…………….. ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎه است. در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري ﺣﻀﻮري و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (هر یک ساعت حضوری معادل …………….. ریال) و در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

6-6 ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد در اﺳﺮع وﻗﺖ است و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ اﺷﮑﺎل از ﻃﺮﯾﻖ راه دور (remote ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ) ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮوژه را ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ … ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-6 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻤﺎرد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

8-6 ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد اﻋﻢ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ است.

.9-6 ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺒﮑﻪ، ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺲ ﺗﮑﻤﯿﻞ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ‌ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ، بروز رسانی و تحویل کارفرما می‌گردد.

تبصره دوم: مسئولیت قانونی هرگونه دخل، تصرف، نشر اطلاعات و استفاده غیرمجاز خارجی از تجهیزات، سیستم خدمات ویپ و زیرساخت کارفرما به عهده‌ی پیمانکار است و در صورت بروز مشکل پیمانکار پاسخگو است.

 

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

1-7 کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قرارداده و پیمانکار را در اجرا و استقرار استانداردهای امنیتی و تخصصی حمایت نماید.

2-7 معرفی یک نفر نماینده در محل کارفرما جهت هماهنگی کامل با پیمانکار و کارشناس IT

3-7 آماده سازی شرایط مناسب، نیازمندی‌های اجرایی و مکان استقرار افراد پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد.

4-7 کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد مطابق ماده 1 قرارداد، به پیمانکار اقدام نماید.

ماده هشتم: تعهد حفظ اسرار و محرمانگی

بموجب و در ضمن این قرارداد پیمانکار در مقابل کارفرما متعهد و ملتزم می‌شود در طول مدت زمان این قرارداد و پس از آن نیز دانش و هر گونه اطلاعات و مدارکی که کارفرما آن را محرمانه تلقی می‌کند، انحصاری یا اسرار اداری و تجاری مانند و نه محدود به این موارد، برنامه‌های آینده، درآمد یا اسرار تجاری‌‌ و اطلاعات محرمانه و شخصی کارفرما، کارمندان و مشتریان‌ مانند شماره‌ کارت اعتباری، جزئیات حساب بانکی و همچنین اطلاعات مربوط به سایر همکاران مانند جزئیات حقوق، گزارش عملکردها، اطلاعات شخصی  را از دسترس دیگران دور نگه داشته و آنها را فاش نکند ودر صورتی که ‌به هر نحوی از افشای اطلاعات آگاه شود باید کارفرما را از این مساله آگاه سازد و به محض اتمام یا انحلال قرارداد (به هر دلیلی)، اصل و کپی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار وی گذاشته شده به کارفرما مسترد نماید، در غیر اینصورت عمل وی افشای اسرار و خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

تبصره سوم: ماده‌ی هشتم این قرار داد صرف نظر از اصل قرارداد که باقی، فسخ، اقاله و یا خاتمه یابد، پایان نخواهند پذیرفت. بنابراین به هرصورتیکه این قرارداد خاتمه یابد الزام و تعهد به حفظ محرمانگی پابرجا می ماند.

 

ماده نهم:  اختلافات ناشی از قرارداد

در صورت بروز کلیه اختلافات، نسبت به مفاد این قرارداد یا اختلاف آتی نسبت به ارتکاب  نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدا تلاش می‌شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت 10روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل داوری منفرد شورای عالی انفورماتیک ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا  است.

 

ماده دهم: حوادث طبیعی و شرایط نگهداری

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻗﻬﺮي و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮔﺮدد؛ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻻت اﻧﺠﺎم داده و در صورت دائمی بودن شرایط فوق قرارداد با توافق طرفین فسخ خواهد شد.

قرارداد پشتیبانی شبکه

ماده یازدهم: شرایط فسخ قرارداد

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ می‌تواند ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓسخ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

  1.  در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺑﻨﺪ ﻫﺎى ﻣﺎده 6 ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
  2. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻰ بدون هماهنگی با کارفرما در روز ﻫﺎى ﺗﻌﯿﯿﻨﻰ ﻣﺸﺮوح در ﻣﺎده 6 ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﻰ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺣﻀﻮر نیابد.
  3. در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎى اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺮار و ﻣﺪارﮐﻰ ﮐﻪﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آن را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﮐﻨﺪ
  4. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ می‌تواند ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﻓﺴﺦ از ﺳﻮى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ى رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه‌ى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر است.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، وى ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ از ﺑﺎب ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

ماده دوازدهم: ضمانت اجرای کار

برای ضمانت اجرای تعهدات پیمانکار مندرج در ماده شش، مبلغ …………..ریال سفته به شماره‌های ……….. توسط پیمانکار به کارفرما ارائه داده تا کارفرما در صورت هرگونه تخلف از مفاد این قرارداد بتواند بدون نیاز به اقامه‌ی دعوا و الزام پیمانکار به تعهدات خویش و صرفا با ارسال اظهارنامه خسارت وارد به خود را جبران کند.

ماده سیزدهم: نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در دو نسخه و سیزده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین لازم  الاجرا است.

پیوست فنی قراداد

نگهداری و پشتیبانی شبکه

نگهداری، پشتیبانی و توسعه شبکه کامپیوتری اعم از تجهیزات سخت افزاری، سـرورهای مجـازی، کنتـرل نـرم افزارهـا،

ارتباطات درون سازمانی، امنیت اطالعات، امنیت شبکه و ارتباطات برون سازمانی و ویپ

 

وضعیت موجود

شبکه موجود مبتی بر توپولوژی Star، دارای ساختار با سیم و بی سیم، شامل تجهیزات سرور، روتر، سـویی Cisco،AP ، همچنین شبکه دارای حداکثر 30 ایستگاه کاری به همراه تجهیزات جانبی و ماشین های اداری می باشد. ساختار منطقی DC و سرویسهای شبکه مانند Application, Web Aplication Server, SQL Firewall, IIS, DNS, ,DHCP,  در بستر شبکه راه‌اندازی و پیکربندی شده است.

توضیحات:

ساعات غیر حضوری شامل: مانیتورینگ روزانه و هفتگی سرویس های شبکه و پشـتیبان گیـری از اطلاعات، بهینـه سازی و کنترل سرورها، مدیریت و مانیتورینگ پهنای باند اینترنت و همچنین سرویس هـای Helpdesk بصـورت ریموت به کاربران شبکه می باشد.

جهت ثبت درخواست کاربران و همچنین خدمات پشتیبانی، سامانه اختصاصی ثبت درخواست خدمات انفورماتیـک توسط این شرکت راه اندازی می گردد.

 

تعهدات فنی:

هزینه تهیه و تعمیر قطعات سخت افزاری و در صورت نیاز الزامات نرم افزاری به عهده‌ی کارفرما می‌باشد. به منظور تسریع در کار، پیمانکار مجاز است تا قطعات سخت افزاری و یا نرم افزار مورد نیاز را پس از تایید کتبی کارفرما خریداری و فاکتور تایید شده آن را به صورت ماهیانه ارائه نماید. کارفرما نسبت به تسویه هزینه فاکتورها به صورت جداگانه اقدام نماید.

مسئولیت فنی نرم افزارهای خریداری شده از شرکت های دیگر برعهده این پیمانکار نمی باشد. اما وی ملزم است پیش نیاز های مورد نظر نرم افزار را آماده نماید.

در مواقع خاص اعم از تکرار یک مشکل خاص، زمان نصب سیستم و نرم افزار تاثیرگذار بر روی شبکه توسط شخص ثالث یا شرکت ثالث و مواقع حساس کاری و… پیمانکار موظف به همکاری و رفع مشکل مربوطه و برقراری ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار و یا اضافه کردن نرم افزار جدید بنا به درخواست کارفرما در اسرع وقت می‌باشد.

پیمانکار موظف است به طور مستمر شرایط شبکه را تحت کنترل داشته و با برگزاری جلسات فنی به هر تعداد که کارفرما صلاح بداند با مدیران و دستگاه نظارتی کارفرما در طول مدت قرارداد در جهت ارتقاء سطح کیفی و امنیتی شبکه طرح ها و پیشنهاداتی را آماده و به کارفرما ارائه نماید وپس از تایید کارفرما، طرح های پیشنهادی را پیاده سازی نماید.

در طول مدت قرارداد پیمانکار به عنوان مشاور کارفرما در کلیه حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تلقی گردیده و موظف به همکاری در این خصوص می‌باشد.

کلیه تغییرات مهم و تاثیرگذار در حوزه شبکه کامپیوتری کارفرما می بایست 72 ساعت قبل به اطلاع پیمانکار به عنوان مسئول شبکه برسد و در صورت تایید فنی اعمال تغییرات بلامانع است و در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن متوجه پیمانکار نخواهد بود.

دانلود فایل قرارداد

 

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments